کلیه سفارشات بین ۱۰ تا ۱۵ روز کاری از زمان ثبت شدن ارسال می شوند